Komitet wyborczy utworzony w wyborach
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na dzień 21 – 10 – 2018 r.

DANE KOMITETU :

KWW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA
ul. Krzywa 14
34- 400 Nowy Targ
Nr konta bankowego –
17 1020 3466 0000 9102 0140 4748
REGON – 381021426
NIP – 7352878484

Kliknij aby zobaczyć rejestr wpłat od osób fizycznych na rzecz komitetu wyborczego kwot o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę

Kliknij aby zobaczyć rejestr kredytów zaciągniętych przez komitet wyborczy

Proszę o wsparcie naszych działań związanych z wyborami 21.X.2018

Lista do powiatu – KWW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA

Okręg I – Miasto Nowy Targ – lider Janusz Marian Tarnowski

Okreg II – Gminy – Szczawnica , Krościenko, Łapsze Niżne, Czorsztyn , Ochotnica Dolna – lider Bogusław Waksmundzki

Okręg III – Gmina Nowy Targ i Szaflary – lider Stanisław Żółtek

Okręg IV – Gmina Czarny Dunajec – lider Tadeusz Rafacz

Okręg V – Jabłonka i Lipnica Wlk – lider Piotr Sebastian Męderak

Okręg VI – Raba Wyżna i Spytkowice – lider Tomasz Władysław Rajca

Okręg VII – M.Rabka Zdrój – lider Marek Andrzej Szarawarski

Kliknij tutaj aby pobrać listę poparcia

Informacje o darowiznach

 

Darowizny na Komitet Wyborczy Wyborców RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA

Zachęcamy do finansowego wsparcia naszego komitetu w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Sposób dokonania wpłaty:

UWAGA: Jeśli chcesz nam pomóc, a nie zaszkodzić – wpłacaj darowizny zgodnie z poniższym wzorem. Brak wskazanych we wzorze danych zmusza nas do zwracania wpłacanych darowizn. Wpłaty mogą być dokonywane tylko przelewem z konta osobistego darczyńcy na rachunek bankowy komitetu wyborczego.

Wzór przelewu:

Z rachunku: 00 0000 0000 0000 0000
Jan Kowalski, ul. Klonowa 128/5, 34-400 Nowy Targ
Na rachunek:
17 1020 3466 0000 9102 0140 4748
KWW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA, ul. Krzywa 14, 34-400 Nowy Targ

Tytuł: Darowizna na kampanię wyborczą KWW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA do wyborów zarządzonych na dzień 21 października 2018r., PESEL osoby wplacającej …. … darczyńcy zam. w Polsce

 

Dane do przelewu:

Dane darczyńcy: Imię i nazwisko, adres (dane są generowane przez bank darczyńcy na elektronicznym formularzu przelewu – trzeba sprawdzać)
Tytuł: „Darowizna na kampanię wyborczą KWW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA do wyborów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.”, PESEL….. „darczyńcy zam. w Polsce”

Brak wskazanych wyżej elementów na przelewie spowoduje zwrot wpłaconej darowizny darczyńcy lub przepadek na Skarb Państwa. Wpłaty mogą być dokonywane tylko przelewem z konta osobistego darczyńcy na rachunek bankowy komitetu wyborczego.

Zakaz wpłaty:

  • z konta związanego z działalnością gospodarczą osób fizycznych,
  • od instytucji, np. stowarzyszeń, fundacji, spółek prawa handlowego, państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych,
  • z kont zagranicznych,
  • w gotówce w kasie banku (bankowy dowód wpłaty),
  • w gotówce w urzędach pocztowych (pocztowy dowód wpłaty).

Wpłat można dokonywać do 15 października 2018 r. Tylko osoby fizyczne będące obywatelami polskimi i mającymi stałe miejsce zamieszkania w Polsce mogą dokonać wpłat (darowizn) na KWW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA. Limity: maksymalna łączna kwota wpłat – 26 250 zł – od jednej osoby fizycznej. Korzyści majątkowe przyjęte przez KWW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA z naruszeniem przepisów Kodeksu wyborczego lub ich równowartość podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. Zakazane jest przekazywanie KWW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA wartości niepieniężnych, z wyjątkiem usług polegających na nieodpłatnym rozpowszechnianiu plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne oraz pomocy w pracach biurowych udzielanej przez osoby fizyczne. Naruszenie zasad finansowania komitetu wyborczego wymienionych w art. 506 Kodeksu wyborczego stanowi przestępstwo zagrożone karą grzywny od 1 000 do 100 000 zł.