Komitet wyborczy utworzony w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

DANE KOMITETU :

KWW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA
ul. Krzywa 14
34- 400 Nowy Targ
Nr konta bankowego –
52 1540 1115 2043 6400 1024 0001
REGON – 362270615
NIP – 7352863844

Kliknij aby zobaczyć rejestr wpłat od osób fizycznych na rzecz komitetu wyborczego kwot o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę

Kliknij aby zobaczyć rejestr kredytów zaciągniętych przez komitet wyborczy

Informacje o darowiznach

 

Darowizny na Komitet Wyborczy Wyborców RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA

Zachęcamy do finansowego wsparcia naszego komitetu w Wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Sposób dokonania wpłaty:

UWAGA: Jeśli chcesz nam pomóc, a nie zaszkodzić – wpłacaj darowizny zgodnie z poniższym wzorem. Brak wskazanych we wzorze danych zmusza nas do zwracania wpłacanych darowizn. Wpłaty mogą być dokonywane tylko przelewem z konta osobistego darczyńcy na rachunek bankowy komitetu wyborczego.

Wzór przelewu:

Z rachunku: 00 0000 0000 0000 0000
Jan Kowalski, ul. Klonowa 128/5, 34-400 Nowy Targ
Na rachunek: 52 1540 1115 2043 6400 1024 0001

KWW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA, ul. Krzywa 14, 34-400 Nowy Targ

Tytuł: Darowizna na kampanię wyborczą KWW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA do Senatu w 2015 r., PESEL osoby wpłacającej ………… …….. darczyńcy zam. w Polsce

 

Dane do przelewu:

Dane darczyńcy: Imię i nazwisko, adres (dane są generowane przez bank darczyńcy na elektronicznym formularzu przelewu – trzeba sprawdzać)
Tytuł: „Darowizna na kampanię wyborczą KWW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA do Senatu w 2015 r.”, PESEL….. „darczyńcy zam. w Polsce”

Brak wskazanych wyżej elementów na przelewie spowoduje zwrot wpłaconej darowizny darczyńcy lub przepadek na Skarb Państwa. Wpłaty mogą być dokonywane tylko przelewem z konta osobistego darczyńcy na rachunek bankowy komitetu wyborczego.

Zakaz wpłaty:

  • z konta związanego z działalnością gospodarczą osób fizycznych,
  • od instytucji, np. stowarzyszeń, fundacji, spółek prawa handlowego, państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych,
  • z kont zagranicznych,
  • w gotówce w kasie banku (bankowy dowód wpłaty),
  • w gotówce w urzędach pocztowych (pocztowy dowód wpłaty).

Wpłat można dokonywać do 20 października 2015 r. Tylko osoby fizyczne będące obywatelami polskimi i mającymi stałe miejsce zamieszkania w Polsce mogą dokonać wpłat (darowizn) na KWW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA. Limity: maksymalna łączna kwota wpłat – 26 250 zł – od jednej osoby fizycznej. Korzyści majątkowe przyjęte przez KWW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA z naruszeniem przepisów Kodeksu wyborczego lub ich równowartość podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. Zakazane jest przekazywanie KWW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA wartości niepieniężnych, z wyjątkiem usług polegających na nieodpłatnym rozpowszechnianiu plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne oraz pomocy w pracach biurowych udzielanej przez osoby fizyczne. Naruszenie zasad finansowania komitetu wyborczego wymienionych w art. 506 Kodeksu wyborczego stanowi przestępstwo zagrożone karą grzywny od 1 000 do 100 000 zł.